Lipolymfoedeem kliniek

Algemene voorwaarden

Lipolymfoedeemkliniek bv.
Hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel te Zwolle. Kvk nr 70815054

Algemene Voorwaarden

Lipolymfoedeemkliniek bv.
Hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel te Zwolle. Kvk nr 70815054

 1. Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “de therapeut” verstaan; de therapeut werkzaam voor de Lipolymfoedeemkliniek bv. De therapeut is lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en werkzaam conform de vigerende Beroepsode van de NVH, welke zijn terug te lezen op www.huidtherapie.nl. Tevens is zij ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).
1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt of patiënt” verstaan degene die de therapeut opdracht geeft tot behandeling, advies, informatie of therapie. Onder ‘klant wordt verstaan degene die opdracht geeft tot aankoop product(en).
1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt of patiënt” tevens verstaan diens wettelijke vertegenwoordiger. Tevens is de naamvoering meerderledig: een cliënt kan ook klant zijn en een klant kan ook een patiënt zijn.
1.4 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt/ patiënt/ klant en de therapeut/ verkoper
1.5 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de therapeut voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
1.6 Op een geneeskundig behandelingsovereenkomst (ex Boek 7. titel7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen de therapeut en de cliënt/patiënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing’.
1.7 De werking van artikel 7: 404 en artikel 7: 407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen de therapeut en de cliënt/ patiënt/ klant behelst de opdracht van de cliënt/ patiënt aan de therapeut/ verkoper tot al dan niet geneeskundige behandeling, advies, informatie, producten of therapie.
2.2 De therapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt/ patiënt / klant en mag weigeren een behandeling of therapie uit te voeren.

 1. Toestemming

3.1 De cliënt/ patiënt/klant verleent tijdens of direct na de intake voorafgaand aan de uitvoering van het behandeltraject of het opzetten behandelplan schriftelijk toestemming daartoe aan de therapeut.
3.2 De therapeut kan van de cliënt/ patiënt verlangen dat deze zijn/ haar toestemming schriftelijk bevestigd, dan wel middels een Behandelovereenkomst.
3.3 De toestemming van de cliënt/ patiënt behelst tevens de bevoegdheid van de therapeut om de hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de cliënt/ patiënt te aanvaarden. De therapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van hulppersonen en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersonen, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de therapeut.
3.4 In het geval de cliënt/ patiënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de therapeut geen behandeling (meer) verrichten.

 1. Informatie

De cliënt/ patiënt dient de therapeut op de hoogte te brengen en te houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. Hieronder wordt verstaan; medisch verleden en heden.

 1. Tarieven/prijzen en zorgverzekering

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast. De geldigheid van een Behandelovereenkomst bedraagt twee weken tenzij anders is afgesproken.
5.2  Gedurende in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de producten niet verhoogd, behalve prijswijzingen als gevolg van veranderingen in btw tarief
5.3 De cliënt/patiënt draagt er zelf zorg voor dat hij/ zij op de hoogte is of en in welke mate de zorgverzekeraar de behandelingen vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt/patiënt om facturen al dan niet bij de zorgverzekeraar in te dienen. Dit geldt tevens voor eventuele Dubbelloop: het op dezelfde dag een behandeling of therapie bij een andere paramedicus (bv fysiotherapie) ondergaan. Therapeutisch elastische kousen, compressie en zwachtelmateriaal welke bij de zorgverzekeraar worden ingediend worden aangesproken op het Eigen Risico. Voorgaande kan ook door de cliënt/patiënt zelf worden aangeschaft.

 1. Betaling

6.1 De cliënt/patiënt/klant draagt zorg voor het voldoen van de factuur doormiddel van pinbetaling of bankoverschrijving gelijk na het consult of zoals de webshop aangeeft.
6.2 Ongeacht of de factuur door de zorgverzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt/ patiënt/ klant te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
6.4 In het geval de cliënt/patiënt/ klant de factuur niet tijdig en /of volledig betaalt is deze in verzuim. De therapeut/ verkoper is dan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. De therapeut/ verkoper is dan tevens bevoegd incassomaatregelen te nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt/ patiënt.
6.5 Bij betalingsachterstand is de therapeut bevoegd om verre behandeling op te schorten. 6.6 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt/patiënt/ klant een klacht tegen de therapeut indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de therapeut instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
6.7 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt/patiënt/klant de overeenkomst beëindigd of de therapeut verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

7 Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd.

7.1 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de maten die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij/zij dat in de winkel zou doen.
7.2 De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 7.1
7.3 De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem/ haar niet de wettelijke informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

8 Uitoefening van het herroepingsrecht.

8.1 De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende de bedenktijd van 14 dagen zonder opgaaf van reden ontbinden. Wij verwijzen hierbij ook naar ons retour en verzenden formulier.
8.1.1 Als de klant gebruikt maakt van het herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op lid 8.1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug. De klant neemt hierbij de terugzendtermijn in acht.
8.3 De klant zend het product terug zoals aangegeven op het zenden en retourformulier.
8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

 1. Annulering

9.1 In het geval de cliënt/patiënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk vierentwintig (24) uur tevoren telefonisch of per mail af te zeggen. Afspraken op maandag dienen op vrijdag te worden afgezegd.
9.2 Zegt de cliënt/patiënt niet of niet tijdig af, dan kan de therapeut het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.
9.3 Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of per mail worden geannuleerd. De annulering wordt  door de therapeut geregistreerd op het moment dat door de cliënt/ patiënt gebeld wordt of deze het antwoordapparaat/voicemail inspreekt.

 1. Aansprakelijkheid

Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de therapeut leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de therapeut afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De therapeut is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt/patiënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens de therapeut.

 1. Klachten

11.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt/patiënt/ klant over de behandeling van de therapeut of een product, meldt de cliënt/patiënt/ klant dit zo snel mogelijk aan de therapeut.
Tevens kan de cliënt/patiënt zich richten tot onze website waarin het kader van de WKKGZ (wet kwaliteit, klachten, geschillen zorg) u wordt doorgelinkt naar onze onafhankelijke klachtencommissie.
De therapeut en de cliënt/patiënt spannen zich vervolgens beide in om ter zake tot een oplossing te komen.
11.2 Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt/patiënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (PAC). Deze commissie zal eerst bemiddelen tussen de therapeut en de cliënt/patiënt.
11.3 Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt/patiënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijns www.paramedisch.org.

 1. Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van overige bepalingen onverlet.

 1. Toepasselijk Recht

Op de tussen de therapeut en de cliënt/patiënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 1. Wijziging

14.1 De therapeut behoudt zich het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
14.2 Wijzigingen worden schriftelijk, per e mail of via de website ter kennis van de cliënt/patiënt gebracht en treden 1 maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt/patiënt niet binnen 1 maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt hij/zij geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt/ patiënt binnen 1 maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

 1. Privacy

Lipolymfoedeem kliniek bv. valt onder de Wet op de Privacy en per 28 mei 2018 onder de AVG. Dit betekend dat alles wat besproken en vastgelegd wordt uitsluitend met toestemming van de cliënt/patiënt mag worden besproken met derden (zorgverzekeraar, familie, verzekering enz). Tevens houdt dit in dat Lipolymfoedeemkliniek bv. niet beschikt over overige verzekering gegevens van de cliënt/ patiënt bijvoorbeeld: onder behandeling van overige therapeuten, datum therapeutisch elastische kousvergoeding enz.

Lipolymfoedeemkliniek bv. Juli 2023

Lipolymfoedeem Kliniek draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders